Produkty >Komunikační převodník Alfa-485.1

Komunikační převodník Alfa 485.1

Komunikační převodník Alfa 485.1

 

prod_stop

Exclam Upozornění!

Výroba ukončena v roce 2007. Výrobek plně nahrazuje datový koncentrátor AlfaBox.

Historie

Alfa 485.1

Převodník Alfa-485.1 je dalším vývojovým stupněm inteligentního převodníku Alfa-485. Zachovává však zpětnou kompatibilitu se softwarem vyvinutým pro převodník Alfa-485. Jedná se o jednodeskový komunikační počítač v provedení na DIN-lištu se třemi komunikačními rozhraními.

Využití pro nejrozmanitější komunikační aplikace od připojení libovolného zařízení k centrále Visonik Alfa s využitím rozhraní RS485, až po koncentrátor dat nebo konvertor komunikačních protokolů.

Exclam Upozornění!

Výroba ukončena v roce 2007. Výrobek plně nahrazuje datový koncentrátor AlfaBox.

Použití

Hlavní oblastí použití převodníku Alfa-485.1 je připojení zařízení Landis&Staefa typu RWP, PRU a PRU2 k centrále Visonik Alfa pro Windows s využitím rozhraní RS485.

Další možnost použití převodníku Alfa-485.1 je připojení výše uvedených zařízení k rádiomodemu, telefonnímu nebo GSM modemu. Převodník je rovněž možno použít jako oddělovač mezi jednotlivými segmenty sběrnice RS485 (opakovač).  Vzhledem k univerzálnosti Alfa-485.1 je možné vytvořit i libovolné aplikace, například koncentrátor dat, konvertor komunikačních protokolů a další.

Provedení

Převodník Alfa-485.1 má odnímatelný čelní průhledný kryt, pod nímž se nachází dvě sady LED diod pro indikaci stavu převodníku. Obě sady jsou označeny čísly 0-7 a význam těchto LED je závislý na použitém programovém vybavení. Další dvě LED diody označené ON (zelená LED) a PE (červená LED) signalizují přítomnost napájecího napětí, resp. zápis do paměti EPROM.

Pod krytem se nachází rovněž přístrojová pojistka a červená LED signalizující překročení dovoleného napájecího napětí. Veškeré ovládací prvky a připojovací místa jsou přístupná bez nutnosti demontáže.

Komunikační kanály

Převodník Alfa 485.1 má tři sériové kanály, označené A, B, C. Kanál A je typu RS485, je galvanicky oddělen, chráněn proti přepětí a používá se přednostně pro připojení převodníku na společnou sběrnici. Po této sběrnici komunikují jednotlivé převodníky s řídicím převodníkem poměrně vysokou  rychlostí, která je nastavitelná podle místních podmínek. Ke kanálu A je možno pomocí DIP přepínačů připojit ukončovací odpor sběrnice RS485. Pro připojení rozhraní RS485 ke kanálu A jsou použity běžné svorky. Kanál B je typu RS232, a je doplněn šesti modemovými signály. Přes kanál B se připojují některé z výše uvedených zařízení Landis&Staefa nebo modem resp. rádiomodem. Pro připojení zařízení ke kanálu B je použit konektor Canon DB25M.

Kanál C je typu RS232 nebo RS485. Přes kanál C typu RS232 se připojuje některé z výše uvedených zařízení Siemens (konektor Canon DB9M). Pokud je kanál C osazen jako RS485, používá se jako opakovač mezi jednotlivými segmenty sběrnice RS485. Takovýchto segmentů může být za sebou řazeno až 10 a maximální délka jednoho segmentu je 1000m. V případě rozhraní RS485 je pro připojení navíc možno použít i svorku s vyvedenými signály rozhraní RS485 Data+ a Data-.

Přenosové parametry jednotlivých kanálů (tj. rychlost, parita, počet stop bitů), stejně jako adresa převodníku na sběrnici se při nasazování konfigurují programově. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Inicializace“. Převodník Alfa 485 se vyrábí ve třech provedeních A, B a C, lišících se počtem a typem komunikačních kanálů (viz následující tabulka).

Typ

Kanál A

Kanál B

Kanál C

Použití převodníku

Alfa-485 A

RS485

RS232

RS232

Připojení podstanice na linku RS485, k modemu,

rádiomodemu nebo GSM modemu.

Alfa-485 B

RS485

RS232

RS485

Repeater linky RS485 nebo k připojení

podstanice na linku RS485.

Alfa-485 C

-----

RS232

RS232

Připojení podstanice k modemu, rádiomodemu

nebo GSM modemu.

Exclam Upozornění!

Výroba verze C ukončena v roce 2002.

Napájení

Převodník se napájí ze síťového toroidního transformátoru v provedení na lištu DIN, který je součástí dodávky.

Při překročení dovolené hodnoty napájecího napětí se převodník odpojí od napájení a tento stav je indikován rozsvícením červené LED diody vedle přístrojové pojistky. Ochranné obvody dokáží ochránit převodník před dlouhodobým připojením střídavého napětí až 42V, krátkodobě pak až 56V. Spotřeba  převodníku nepřesahuje 3W.

Převodník se nesmí napájet ze stejného zdroje jako připojené zařízení Siemens.

Inicializace

Součástí převodníku je i 4 stránková Flash EPROM obsahující v 0. stránce obslužný software. Tento obslužný software umožňuje provést test převodníku, konfiguraci převodníku a také významnou novinku, download a upload aplikačního software. Zbývající 3 stránky Flash EPROM mohou obsahovat různé typy nebo verze aplikačního software. Do budoucna se počítá s jejich využitím také například k bezpečnému ukládání vybraných dat, jako jsou konfigurace, trendy apod.

Test převodníku - Test převodníku se spouští automaticky při startu obslužného software, pokud je přepínač J5 (User) v poloze ON. Postupně proběhnou testy LED diod, paměti RAM, komunikačních portů, modemových signálů, test EEPROM, a na závěr test jádra OS. Výsledek testu je možné jednak vyčíst z LED diod v průběhu provádění testu a po dokončení testu jsou tyto informace odeslány v textovém formátu přes komunikační rozhraní do libovolné aplikace.
Konfigurace převodníku - Konfigurace převodníku se provádí pomocí speciální aplikace, která je standardní součástí dodávky. Převodník se pro účely konfigurace připojuje k PC běžným sériovým laplinkovým kabelem (překřížené signály RxD-TxD a RTS-CTS). Konfigurační program provede identifikaci použitého aplikačního software a podle něj nabízí ke konfiguraci pouze ty položky, které daná aplikace pro svůj běh vyžaduje.
Download a Upload - Jednou z nejvýznamnějších vlastností nového převodníku Alfa-485.1 je možnost downloadu a uploadu aplikačního software. Download i upload se provádí opět pomocí speciální aplikace po sériové lince připojené k libovolnému komunikačnímu kanálu převodníku.
Vzdálená konfigurace - Zcela novou možností je možnost vzdálené konfigurace a downloadu aplikačního software po modemu, GSM modemu, rádiomodemu, lince RS232 nebo RS485. Takto lze zajistit update aplikačního SW nebo konfiguraci velkého množství převodníků bez nutnosti jakéhokoliv zásahu v místě, kde se převodník nachází.

Funkce převodníků

Pokud převodníky pracují na sběrnici RS485, je jeden z nich řídicí, tzn. zabezpečuje přidělování sběrnice pro přenos dat. Obvykle je to ten převodník, který je připojen k centrále. Ostatní převodníky ve své paměti neustále udržují aktuální databázi podstanice, ke které jsou připojeny. Na sběrnici je možno připojit do jednoho segmentu až 32 podstanic.

Obrázek 1: Připojení stanic RWP na linku RS485

a4_schema1

Převodník se může použít i pro komunikaci podstanice přes telefonní nebo GSM modem, popř. rádiomodem. V takovém případě zabezpečuje převodník obsluhu modemu, data poskytuje na vyžádání centrály a sám hlásí pouze alarmní stavy. Převodníky jsou schopny si zapamatovat ve své paměti historické údaje v rozsahu 20 hodnot každých 15 minut po dobu 24 hodin. Pokud dostačuje archivovat na centrále takto trendované hodnoty jednou za den, použití převodníku je výhodné z důvodu značné úspory za telefonní poplatky.

Obrázek 2: Připojení stanice RWP pomocí telefonních modemů

a4_schema2

Stínění linky RS485

Při připojování linky RS485 je potřeba dbát na to, aby bylo stínění každého segmentu připojeno jen v jednom bodě a nedošlo tak ke galvanickému propojení převodníků Alfa-485.1 přes svorky GND (stínění). Namísto svorek GND je možno připojit stínění segmentu na zemnící místo rozvaděče.

V zásadě existují dvě základní varianty správného připojení stínění linky RS485. První možností (viz. obrázek 3) je oddělené stínění jednotlivých segmentů. Stínění každého segmentu je uzemněno vždy jen na jednom konci segmentu. Varianta je náročná z hlediska určení příchozího a odchozího vedení linky RS485.

Obrázek 3: Stínění linky RS485 po jednotlivých segmentech

a4_shld1

Druhou možností (viz. obrázek 4) je propojení stínění jednotlivých segmentů mezi sebou a uzemnění takto propojených segmentů na jednom konci sběrnice RS485.

Obrázek 4: Stínění linky RS485 propojením segmentů

a4_shld2

Dokumentace

Montážní leták
Prohlášení o shodě