Topologie >Distribuovaný systém

Topologie dispečinků - Distribuovaný systém

Potřeba distribuce systému

Ještě před několika lety se k monitorované technologii téměř výhradně připojoval pouze jediný počítač, který prováděl všechny funkce monitorovacího systému. Z tohoto důvodu byla dosavadní verze monitorovacího systému ProCop poměrně kompaktní aplikací. Především pak jeho výkonná část Process Monitor byla v podstatě tvořená jedinou aplikací, realizující všechny úlohy monitorovacího systému, od samotné komunikace s připojenou technologií, správu databáze technologických proměnných, správy přístupových práv apod., až po zobrazování technologických displejů, zobrazování alarmů, událostí, historických trendů apod.

V poslední době je však velmi často potřeba data z monitorované technologie zpřístupnit mnohem širšímu okruhu uživatelů. Je potřeba distribuovat data z primárního dispečinku na několik podružných dispečinků apod. Dosavadní verze monitorovacího systému umožňuje distribuci dat díky modulu Export/Import.

Právě pro snadnější a rychlejší vytváření a údržbu distribuovaných dispečerských pracovišť dochází nyní k postupnému rozdělování monitorovacího systému ProCop na několik dílčích částí. Díky tomu dochází i k rozložení funkcí monitorovacího systému na několik nezávislých aplikací s možností jejich běhu jak na jediném počítači, tak i na různých počítačích sítě.

Ve stávající verzi systému jsou ze systému vyňaty dvě oddělené části, které jsou nyní realizovány samostatnou aplikací. Jedná se o Way Server (server komunikačních cest) a Access Server (server přístupových práv).

Obě tyto součásti monitorovacího systému komunikují s hlavní výkonnou aplikací Process Monitorem pomocí technologie COM / DCOM. Díky této technologii je možné tyto dvě části provozovat jak na lokálním počítači, tak i na libovolném počítači v síti.

Server přístupových cest Way Server

Díky serveru komunikačních cest je možno z lokálního počítače (na němž běží monitorovací systém ProCop) přistupovat ke komunikačním prostředkům jiných počítačů (na nichž je spuštěn server komunikačních cest). Toto řešení snižuje náklady na kabeláž využitím stávajích rozvodů LAN a prostředků jiných počítačů.

disWayServer

Access Server

Server přístupových práv je samostatná aplikace provádějící správu přístupových oprávnění k jednotlivým částem monitorovacího systému centrálně. Umožňuje definování uživatelů, a zcela nově pak i skupin uživatelů, přidělovat jim jednotlivá práva apod. Současně zpracovává a ověřuje požadavky monitorovacího systému na zpřístupnění určité oblasti monitorování konkrétnímu, právě přihlášenému uživateli.

Například v případě použití několika pobočných dispečinků na jedné LAN je ověřování a správa uživatelů prováděna na jediném místě. Uživatelé a jejich účty je pak možno spravovat také vzdáleneně prostřednictvím administrační konzoly.

disAccessServer