Speciální funkce

Soubor autokonfigurace

Soubor autokonfigurace může být typu CSV nebo XLS a je generován pomocí nástroje EDE Export (v Desiogo 4.x a 5.x pak volbou nabídky). Soubor poskytuje seznam BACnet objektů, jejich typů popisů a dalších parametrů.

V případě použití verze XLS je systém schopen jej přečíst pomocí rozhraní OLE Automation. V tomto případě je nutná instalace MS Excel. Systém pak soubor uloží do rozšířeného souboru CSV, který je možno číst i bez instalovaného systému MS Excel.

 

Výhoda použití EDE Exportu do XLS spočívá v tom, že v tomto formátu jsou k dispozici další informace oproti exportu do CSV - například texty popisující hodnoty diskrétních stavů. Toto platí pro Desigo XWorks do verze 4.x.

Exclam Důležité upozornění!

Nástroj EDE Export verze 4.x nepracuje v některých případech korektně v případě exportu několika podstanic současně do jednoho souboru. Doporučujeme proto provést export pro jednotlivé podstanice do oddělených souborů typu XLS.

Od verze 5.0 jsou programem EDE Export generovány další 3 dodatečné soubory s názvy stejnými jako hlavní soubor rozšířené o přípony -Object-Types, -State-Texts a -Unit-Texts. V tomto případě je funkčnost v případě využití XLS a sady CSV souborů shodná.

Exclam Důležité upozornění!

Systém ProCop potřebuje všechny údaje o BACnet databázi v jednom souboru. Dodatečné soubory jsou proto automaticky importovány do hlavního souboru .CSV a dodatečným souborům je přidána nová přípona .MERGED. Kopírujte proto vždy do adresáře modulů všechny soubory (hlavní i dodatečné) společně a najednou !!!

Opravit adresy pinů v CSV

Volba způsobí opravu chybných adres pinů objektů generovaných EDE Exportem verze 5.0. Adresy budou opraveny při generování souboru CSV z XLS, při spojování souborů s popisy objektů a stupňů nebo při prosté autogeneraci či autodiferenci. Výsledný soubor CSV je použitelný jako zdroj pro systém ProCop starších verzí.

Seznam objektů, u nichž dochází k opravě je uložen v souboru PxOptions.xml, který je uložen v podadresáři Options instalace systému ProCop. Seznam je uložen v sekci "BadPinFunctions" a je možné jej ručně rozšiřovat. Standardně je dodáván soubor s tímto seznamem opravovaných objektů:

         <BadPinFunctions>

                 <Item0>

                         <Function t="s">DelOds</Function>

                 </Item0>

                 <Item1>

                         <Function t="s">DelPor</Function>

                 </Item1>

                 <Item2>

                         <Function t="s">Hra</Function>

                 </Item2>

                 <Item3>

                         <Function t="s">KickFnct</Function>

                 </Item3>

                 <Item4>

                         <Function t="s">KickFnct1</Function>

                 </Item4>

                 <Item5>

                         <Function t="s">KickFnct2</Function>

                 </Item5>

         </BadPinFunctions>

 

Název stanice

Musí zde být zadán přesný název stanice podle jména v EDE exportu. V opačném případě nebudou žádné proměnné importovány.

Ignorovat prefixy do hloubky

Umožňuje při tvorbě stromu  proměnných ignorovat prvých N úrovní stromu. V případě zbytečně příliš hlubokého stromu proměnných zkuste zvýšit úroveň.

Autogenerace

Načte data z EDE exportu a vygeneruje z něj databázi regulátoru do podskupiny "Auto".

Rozdíl CSV proti autokonfiguraci

Volba Autodiference je vhodná v případě, že potřebuje najít větší počet změn po nahrání nového aplikačního softwaru do podstanice. V poměrně rozsáhlých stromech proměnných je poměrně obtížné najít, co aplikační programátor v podstanici doplnil, ubral či změnil.

 

prod_tip_sm Tip!

Pokud je databáze "vyčištěná" od nepotřebných proměnných, doporučujeme před volbou Autodiference provést volbu Autokonfigurace s původní verzí CSV souboru, která zpět doplní zrušené proměnné.

Volba Autodiference vygeneruje tři skupiny obsahující změny nové verze softwaru podstanice oproti současné databázi. Před volbou Autodiference je nutné nakopírovat nový soubor vytvořený pomocí nástroje EDE Export. Vytvoří se dočasné skupiny:

"Removed channels, not use !" - skupina obsahuje proměnné, které v nové verzi EDE exportu chybí
"Added channels, not use !" - obdobně obsahuje proměnné, které v nové verzi EDE Exportu přibyly
"Dif. object type, not use !" - skupina obsahuje proměnné, jejichž BACnet typ byl oproti stávající databázi změněn

Skupiny slouží pouze pro orientaci, tak aby bylo zřejmé, co se mezi verzemi software podstanice změnilo, nikoliv pro vizualizaci. V případě spuštění modulu jsou skupiny automaticky smazány.

Konverze textů ve skupinách

V případě potřeby náhrady standardních textů importovaných z EDE Exportu je k dispozici speciální nástroj, který dokáže generovat dle skupiny a standardního názvu objektu popisy proměnných. Slovník dokáže vkládat zvláštní text namísto zástupného symbolu @ a dále je schopen generovat definici alarmu, trendu a trendy řadit do skupin. Namísto zástupného symbolu je tak možno dynamicky vkládat dle potřeby například krátké názvy jako je TUV3 apod.

Seznam a definice konverzního předpisu je možno dle potřeby upravovat či doplňovat.

 

prod_tip_sm Tip!

Konverzi textů ve skupinách je nutno u každé skupiny v jejich vlastnostech spustit stiskem tlačítka Konverze textů - Spustit. Před spuštěním je vhodné doplnit hodnotu zástupného symbolu @.

 

Konverze textů při autokonfiguraci

Systém Desigo PX nepoužívá v národní verzi háčky a čárky. Proto má modul implementován jednoduchý překladový slovník, který jednotlivé "ceske" výrazy při importu mění na "české". Slovník je možno doplňovat o vlastní konverzní páry textů dle potřeby.