Návody > Moduly a proměnné > Parametry modulu PX >Podrobná nastaveníx

Podrobná nastaveníx

Kontrolovat vždy po startu

Při každém startu monitorování provede kontrolu všech BACnet objektů, jejich typů, instancí (ignoruje uložené hodnoty od minule). Zjistí tak, pokud v PXC někdo od minulého spuštění přehrál SW. Kontrolu je možno vynutit v řízení modulů vyřazením a zařazením do obnovy.

Chybu čtení jako událost

Pokud nelze přečíst proměnná, generuje událost "Nelze obnovit proměnnou ..." jinak ji pouze znevalidní (do další pravidelné obnovy dat).

Číst verzi databáze regulátoru

Regulátor PX má uloženo pořadové číslo své databáze, které se po přehrátí SW automaticky zvyšuje. Po zvýšení tohoto pořadového čísla (on-line přehrátí programátorem za provozu dispečinku) modul automaticky provede kontrolu typů, instancí BACnet objektů apod.

Převést název objektu na instanci

Nutno nechat nastaveno u regulátorů, které si číslo instance při každé úpravě SW libovolně upraví a mění (např. řada Desigo PX).

Kontrolovat název objektu a instanci

V případě vypnutí předchozí volby (u regulátorů, kde je to pevně nastaveno), tak je to alespoň vhodné kontrolovat typ (ochrana proti chybě zadání databáze).

Opravit chybu akceptace alarmu

Potlačení chyby implementace kvitování alarmů v regulátorech Delta Controls.

Opravuj adresy Pinů za běhu

Koriguje chybu nástroje pro export databází regulátorů EDE Export. Tento nástroj je součástí distribuce systému Desigo XWorks 5.0. Používá se při generování seznamů objektů včetně jejich popisů typů a adres. V případě generování seznamu včetně tzv. Pinů jsou chybně exportovány BACnet adresy  pinů. Namísto tečky oddělující pin je exportován apostrof.

Tato volba je implicitně zapnuta pro Desigo 5.0. Volba zkusí po třetím neúspěchu změnit automaticky adresu a zkouší číst znova. Toto velmi zpomaluje komunikaci při kontrole databáze. V případě vypnuté volby a chyby v EDE exportu jsou proměnné s vadnými adresami vyřazeny z obnovy a zalogovány do událostí. Korekce je pak nutno provést manuálně.

Kontrolovat verzi BACnet

Čte a kontroluje z Device Objektu verzi BACnet protokolu (jestli je dobře nastavena verze Desigo 2x, 4.x, 5.x)

Čti vlastnost AckRequired

Potlačení čtení BACnet vlastnosti AckRequired - tato vlastnost u Desigo 4.0 chybí.

 

Ignoruj BACnet Error rámce

Modul zcela ignoruje příjem chybových rámců protokolu BACnet. Nutné v případě, kdy regulátor generuje nesmyslné chybové rámce (Delta Controls).

Generuj alarm pro resetování

V případě rozšířené poruchy u regulátorů řady Desigo PXC je možné zapnout generování alarmu se stylem Alarm Reset. Tento alarm je generován v případě odeznělé (Status=0) a nekvitované poruchy (Ack=1) u rozšířených poruch. Tento stav obvykle blokuje regulaci a je nutno jej odkvitovat.

Generuj půlnoc v Scheduleru

Modul u regulátorů Desigo 4 přidává půlnoční záznam (kopie předchozího posledního záznamu) tak, ať se Scheduler chová jako dosud a nevypíná o půlnoci regulaci pokud chybí půlnoční záznam.

Manuální režim v Scheduleru

Volba, zda má TSP dialog dovolit manuální ovládání.

Čti výjimky ze Scheduleru

Povolí vyčítání Schedule Exceptions a zpřístupní je přes fieldy Except.XXXX v proměnné typu Schedule. Pro ovládání je nutná speciální ovládací obrazovka.

Ukaž seznam poruch v CommonFault

Při zapnuté volbě ve fieldech CommonFault.Fault.List[10] a .Fault.Used[10] zpřístupní 10 aktivních alarmů. Seznam alarmů obdobně jako v PXM20 s možností filtrů v následných nastaveních.

Texty u alarmů, které modul najde v databázi vezme z databáze (popis proměnné + názvy 2 nadřízených skupin), ostatní vyčte z popisů objektů z regulátoru.

Ukaž ComnAlarms v CommonFault

Implicitně vypnuto, pak nezobrazuje alarmy objektů typů ComnAlarm (protože by byly pravděpodobně hlášeny duplicitně.

Ukaž definované alarmy v CommonFault

Implicitně vypnuto, pak nezobrazuje alarmy objektů které jsou definované v databázi a je nastaveno jejich vyhlašování (pomocí fieldu .Status).

Chybou hlavní hodnotu znevalidni

Pokud vlastnost PRESENT_VALUE vrací při čtení BACnet Error znamená to, že hodnota je na podřízené sběrnici dočasně nedostupná a pouze ji považuj za  dočasně nevalidní (splity Daikin VRV).

Podpora polí u hlavní hodnoty

V BACnet vlastnosti PRESENT_VALUE podporuje modul hodnoty typu pole (žaluzie u pokojových regulátorů Desigo PXC3).