Návody > Export do SQL databáze > Definice tabulek >Definice struktury tabulky

Definice struktury tabulky

Definice struktury tabulky

Tabulka v SQL serveru musí mít definovanou pevnou datovou strukturu, tedy jednotlivé sloupce, jejich názvy a typy, primární index. Dále je nutné definovat, jaká data budou z monitorovacího systému exportována do jakých sloupců SQL tabulky. Strukturu a typy dat definujeme ve vlastnostech tabulky v tabulce sloupců.

Vlastnosti tabulky

Ve vlastnostech tabulky (~ a Ctrl+Enter) je nutné nejprve nastavit strukturu tabulky v SQL databázi. Dle této struktury budou data exportována do SQL databáze.

Exclam Důležité upozornění!

Pokud je provedena významnější změna ve struktuře tabulky a tabulka je již v SQL databázi vytvořena, dojde k jejímu zrušení včetně exportovaných dat! Pro restrukturalizaci existující tabulky je nutné použít nástroje SQL serveru, aby bylo zabráněno ztrátě dat! Druhou možností je změnit jméno tabulky, data s novou strukturou budou ukládána do nové tabulky.

Tabulka sloupců

V tabulce sloupců reprezentuje jeden řádek právě jeden sloupec v definici řádků tabulky. Ne všechny definované sloupce jsou exportovány do SQL databáze, záleží to na jejich typu. Vytváření, kopírování a mazání sloupců (tedy řádků) lze provádět standardně v nástrojové liště, lokální nabídce, nebo klávesami Insert a Delete. Úpravy je možné provádět myší, přímým psaním, nebo zahájit úpravy klávesou F2.

Definice sloupců tabulky

Definice sloupců tabulky

Změnu pořadí řádků (sloupců budoucí SQL tabulky) lze provádět pouze změnou pořadového čísla sloupce. Tabulka se okamžitě znovu uspořádá podle zadaného pořadí.

Každý řádek v tabulce (SQL sloupec) má následující vlastnosti:

Sloupec - pořadové číslo sloupce - slouží jen pro přesun v tabulce sloupců, který se provede ihned po zadání číselné hodnoty pořadí
Aktivní - definuje, zda je sloupec exportován do SQL databáze - pokud není aktivní, nebude dále zpracováván a kontrolován
Primární index - definuje, zda daný sloupec je součástí primárního indexu SQL tabulky, každá SQL tabulka musí mít alespoň jeden sloupec (nebo kombinaci sloupců) unikátní pro jednoznažné vyhledání, priorita sloupců při složeném primárním indexu je definována pořadím
Unikátní - zapíná kontrolu definice sloupce, zda musí být unikátní, kontrola se provádí pouze při překladu projektu
Název sloupce - jméno sloupce v SQL databázi (nesmí obvykle obsahovat jiné, než alfanumerické znaky, bez mezer, dle implementace SQL databáze)
Typ hodnoty - typ hodnoty, která bude z monitorovacího systému ProCop exportována
SQL Typ - SQL datový typ sloupce - data z monitorovacího systému budou konvertována a uložena v tomto typu do tabulky
Předvolba - pokud v definici řádků nebude zadána žádná hodnota, bude použita tato předvolená