Návody > Data v SQL >Nastavení projektu pro ukládání dat do SQL

Nastavení projektu pro ukládání dat do SQL

ProCop umožňuje ukládat data paralelně až do dvou SQL serverů, do cloudového a firemního (lokálního).

Cloud režim

Monitorovací systém ProCop umožňuje ukládat data do SQL databáze v cloudu přes TCP protocol HTTPS, konkrétně na server procloud.alfamik.cz port 443. Volba exportu do cloudu nemá vliv na volbu databáze pro lokální ukládání dat.

Export do cloudu má tři možnosti:

Not Used
ozcela vypnuto, žádná data nejsou exportována
Show
oexportovat data, ale neumožnit žádné nastavování hodnot
Show and Control
oexportovat data, umožnit nastavování hodnot a ovládání dle oprávnění

Note Poznámka:

Provoz cloudového přístupu je licencován a je potřeba poptat u provozovatele (ALFA Mikrosystémy, spol. s r. o.)

Přepnutím volby v projektu dojde k internímu nastavení ukládání dat SQL serveru procloud.alfamik.cz a po spuštění jsou veškerá data, trendy a alarmy synchronizovány do cloudového SQL serveru.

Exclam Důležité upozornění!

V případě povolení cloudového režimu jsou data dostupná uživatelům definovaným v lokálním monitorovacím projektu s příslušnými oprávněními. Pokud je povoleno i nastavení hodnot z cloudu, rovněž se i nastavování řídí oprávněními přihlášených uživatelů. Je nezbytné mít nastavena silná hesla pro přístup do systému.

prod_tip_sm Tip!

Cloudový režim lze na ukázku na omezenou dobu po dohodě spustit pro malé a střední dispečinky. K zprovoznění postačuje libovolné připojení k Internetu.

SQL nastavení

V Designeru, ve Vlastnostech a dynamizacích je možné jednoduše nastavit kompletní export dat do SQL serveru stisknutím jediného tlačítka Používat lokální SQL Nastav.

Toto tlačítko nastaví následující vlastnosti, které je možné podle potřeby upravit [v hranatých závorkách předvolby]:

Šablona řetězce připojení [Provider=SQLOLEDB.1; ...]
opřednastavená šablona připojení - ODBC, HTTP, HTTPS, podle přístupu k SQL serveru
Adresa serveru [localhost\procop]
oDNS jméno nebo IP adresa serveru
oza lomítkem může být uvedeno jméno instance, prázdné pro default instanci
Název databáze [ProCopDB]
oNázev databáze, pokud se bude teprve vytvářet lze změnit
Jméno uživatele [ProCop]
oImplicitní jméno uživatele, pokud se bude vytvářet databáze, lze změnit
Heslo uživatele [m.........35]
oHeslo uživatele ProCop, pokud se vytvářet databáze, lze zvolit libovolně
Zobrazovat [Pouze tento projekt]
oPokud více dispečinků ProCop ukládá data do stejné databáze (SQL serveru, instance), pak lze zvolit zda klienti vidí i alarmy a trendy ze  všech projektů

Note Poznámka:

Zobrazení všech projektů - nadřazený dispečink - lze plně zobrazit pouze přes webové rozhraní ProWeb. Panel nástrojů ProCop po volbě "Zobrazovat všechny projekty" zobrazuje alarmy a trendy ze všech projektů, ale displeje pouze z aktuálního projektu. V budoucnu se plánuje i zobrazení všech displejů a dynamizací.

Oprávnění

Server oprávnění má tato nastavení:

Počítač
opočítač se serverem přístupových oprávnění (DCOM), ponechat prázdné pro lokální
Typ databáze
oNo Export - neexportovat - nebude možné používat žádná oprávnění v SQL serveru
oSQL - je nutno zvolit, pokud jsou ukládány displeje, alarmy, nebo trendy do SQL, oprávnění jsou exportována do výše nastavené SQL databáze

Displeje

Nastavení displejů:

Počítač
opočítač s datovým serverem (DCOM), ponechat prázdné pro lokální
Identifikátor systému
otextový název systému pro rozlišení displejů ve více projektovém prostředí SQL databáze
Typ databáze
oNo Export - neexportovat - nebude možné zobrazovat displeje a nastavovat hodnot z SQL serveru (nyní pouze pro ProWeb)
oSQL - displeje a živé hodnoty jsou exportovány do SQL databáze, v současnosti slouží pro ProWeb
oSQL Control - předchozí volba rozšířená o nastavení hodnot z ProWebu, řízeno přístupovými oprávněními

Alarmy

Nastavení alarmů:

Počítač
opočítač s alarmním serverem (DCOM), ponechat prázdné pro lokální
Projekt
osoubor s projektem pro alarmní server
Identifikátor systému
otextový název systému pro rozlišení alarmů ve více projektovém prostředí SQL databáze
Typ databáze
oDB - alarmy postaru v BDE databázi, lze zobrazit z BDE Panelem nástrojů ProCop, ale nelze zobrazovat na webu - ProWeb
oDB + SQL - alarmy v BDE databázi, současně kopie v SQL, lze zobrazit z BDE Panelem nástrojů ProCop a zároveň z SQL pomocí ProWeb, oddělená kvitace alarmů
oSQL - alarmy pouze v SQL, Panel nástrojů ProCop i ProWeb zobrazují stejné záznamy - společná kvitace
oDB + SQL View - alarmy se ukládají do BDE, ale Panel nástrojů ProCop i ProWeb zobrazují alarmy z jiných projektů v SQL - společná kvitace cizích alarmů

Trendy

Nastavení alarmů:

Počítač
opočítač s trendovým serverem (DCOM), ponechat prázdné pro lokální
Projekt
osoubor s projektem pro trendový server
Identifikátor systému
otextový název systému pro rozlišení trendů ve více projektovém prostředí SQL databáze
Typ databáze
oDB - trendy postaru v BDE databázi, lze zobrazit z BDE Panelem nástrojů ProCop, ale nelze zobrazovat na webu - ProWeb
oDB + SQL - trendy v BDE databázi, současně kopie v SQL, lze zobrazit z BDE Panelem nástrojů ProCop a zároveň z SQL pomocí ProWeb (duplicita všech trendů)
oSQL trendy pouze v SQL, Panel nástrojů ProCop i ProWeb zobrazují stejné trendy z SQL
oDB + SQL View - trendy se ukládají do BDE, ale Panel nástrojů ProCop i ProWeb zobrazují trendy z jiných projektů v SQL

Note Poznámka:

Režim DB + SQL View slouží zejména pro klientské pracoviště, které nahlíží do SQL databáze na alarmy a trendy, ale vlastní tam vůbec nevkládá.