Návody > Data v SQL >Správa databáze ProCop

Správa databáze ProCop

Správa databáze ProCop v SQL serveru umožňuje připravit a nastavit prázdnou SQL databázi pro využití monitorovacím systémem ProCop. Automatické odstraňování alarmů, ředění a archivace trendů jsou popsány v samostatných podkapitolách.

Popis funkcí:

Očekávaná verze:
ozobrazuje očekávanou verzi SQL databáze - více monitorovacích projektů může využívat jednu SQL databázi
SQL Info - Info
otlačítko načte základní informace o SQL serveru, výsledek a verzi serveru zobrazí v poli Výsledek operace
Test připojení - Zkontroluj!
ototo tlačítko se pokusí načíst veškeré informace o nastavené databázi a verzi ProCop SQL databáze
ov poli Výsledek operace se zobrazí aktuální a minimálně požadovaná verze
ovyčte se nastavení všech úloh, jako zálohování, mazání, ředění a archivace
Povolit odstranění/vyčištění
otouto předvolbou se jednorázově povolí stisknutí tlačítek Odebrat, nebo Vyčistit, jedná se o pojistku před náhodným stisknutím
Odebrat tento projekt
opokud je předvolba Povolit odstranění/vyčištění projektu zatržena, odstraní veškerá data o tomto projektu z databáze ProCop
Vymazat tabulky trendů při čištění
opředvolba umožňuje zvolit, zda se při čištění odstraňují i historické trendy
Vyčistit všechny tabulky
ovolba vyčistí obsah všech tabulek, struktura databáze je zachována
opředvolba Vymazat tabulky trendů při čištění volí, zda se vymažou i historická data

Nastavení databáze ProCop

Následující volby jsou načteny stiskem tlačítka Zkontroluj! přímo z databáze ProCop a jsou společné pro všechny projekty v téže databázi.

prod_tip_sm Tip!

Jestliže jsou následující volby neaktivní (šedé), je potřeba vyčíst jejich stav z SQL stisknutím tlačítka Zkontroluj!

Odstranění tabulek trendů s proměnnými [Ne]
opři odstranění (přejmenování) proměnné z projektu je při synchronizaci odstraněna i z SQL databáze
otato volba definuje, se zánikem (přejmenováním) proměnné zrušena i tabulka s historickými hodnotami
Odstranění tabulek displejů s proměnnými [Ano]
opři odstranění displeje se zruší i tabulka odpovídající displeji
Alarmy: použití zákazů [Ne]
oglobální vypínač funkce použití zákazů alarmů, společné pro všechny projekty
Alarmy: použití kódu [Ne]
oglobální vypínač funkce použití kódů alarmů, společné pro všechny projekty
Alarmy: použití tříd [Ne]
oglobální vypínač funkce použití tříd alarmů, společné pro všechny projekty
Alarmy: Automaticky kvitovat [Ne]
opovolení denní naplánované úlohy pro automatickou kvitaci alarmů
ov čase [1:30:00]
určuje čas automatického kvitování alarmů
ostarší než [dny = 14]
po kolika dnech se mají alarmy automaticky kvitovat
Alarmy: Přepočet nekvitovaných [Ne]
opovolení denní naplánované úlohy pro automatický přepočet počtu nekvitovaných alarmů
ov čase [1:50:00]
určuje čas automatického přepočtu nekvitovaných alarmů
Povolit denní zálohování [Ne]
opovolení denního zálohování SQL databáze, interní naplánovaná úloha SQL databáze ProCop, vytváří dvě plné zálohy, které se střídavě přepisují
ov čase [0:10:00]
určuje čas automatického denního zálohování, pokud je úloha povolena
opočet záloh [2]
možnost zvolení počtu (1 až 7) záloh, které se začnou poté postupně přepisovat. Př.: Pokud zvolíme 2 zálohy, tak se uchová pondělní a úterní záloha a ve středu se přepíše pondělní záloha středeční atd...
odo cesty [prázdné, nebo končící s \]
umístění záloh, standardně do podsložky Backup, nebo kam je potřeba

prod_tip_sm Tip!

Pokud se zálohuje do síťové cesty, je nutné aby uživatel, pod kterým běží instance SQL serveru, měl na síťové úložiště přístup. To většinou znamená, že je nutné změnit identitu instance SQL serveru ve službách.

Exclam Upozornění!

Jednotlivé naplánované úlohy se nemohou překrývat a provádějí se postupně. Proto je vhodné rovnou naplánovat rozdílné časy spuštění úloh a to z dostatečným odstupem.

Exclam Upozornění!

Pozor na dostatečné místo na disku při nastavování počtu záloh.