Návody > Data v SQL >Správa serveru SQL

Správa serveru SQL

Tato část vlastností a dynamizací je určena ke spravovat SQL serveru, pokud databáze nebyla vytvořena při instalaci, SQL server byl nainstalován ručně a třeba později než Monitorovací systém ProCop a je potřeba vytvořit či zrušit příslušnou databázi. Všechny vlastnosti a tlačítka této části slouží pro interaktivní práci s SQL serverem, žádný parametr se neukládá. Ke správě SQL serveru potřebujeme jméno a heslo uživatele s oprávněními systémového administrátora (sa), nebo musí mít tato oprávnění aktuální uživatel Windows, pak jméno a heslo systémového administrátora nevyplňujeme.

Popis funkcí:

Sys. Administrátor [sa]
ojméno systémového administrátora serveru (obvykle sa, nebo uživatel se stejnými oprávněními)
Sys. Heslo
oheslo systémového administrátora SQL serveru, obvykle zadané při instalaci instance SQL serveru
Vytvoření databáze
otlačítko Vytvoř DB! vytvoří databázi v SQL serveru dle SQL nastavení a s vlastníkem z tohoto nastavení
ouživatel (sa) musí mít oprávnění k vytváření databází, jinak operace skončí chybou
ov řádku označeném Výsledek operace se zobrazí, jak operace dopadla
Důvěryhodná instance (SET TRUSTWORTHY ON)
ostisknutím tlačítka Nastav se instance SQL serveru nastaví do režimu, kdy vlastník jedné databáze může vytvářet nové, další databáze
ototo nastavení je nezbytné pro vytváření archivů trendů v dalších SQL databázích
Opravení databáze
ostisknutím tlačítka Oprav DB! se zkontrolují některé vnitřní parametry databáze a přihlašovací účty a provede se jejich oprava.
Odstranění databáze
otlačítko odstraní databázi dle SQL nastavení
opro správnou funkci je nutné nejprve povolit odstranění
ov tabulce označené Výsledek operace se zobrazí, jak operace dopadla
Zobraz stavy databází
ostisknutím tlačítka Zobraz! se do tabulky označené Výsledek operace vypíšou všechny databáze nacházející se v dané SQL instanci, s jejich datem vytvoření, umístění na disku počítače a stavem.

Exclam Důležité upozornění!

Pozor, operace odstranění databáze je nevratná, SQL databáze, včetně datových souborů je ze serveru a počítače bezezbytku odstraněna!

prod_tip_sm Tip!

V tabulce v řádku označeném Výsledek operace se zobrazují výsledky jednotlivých operací.