Produkty > ProCop 3 >Návrh projektu

ProCop 3 - Návrh projektu

Monitorovací projekt

Vytváření monitorovacího projektu se provádí na podobném principu jako doposud. Monitorovací projekt obsahuje datovou část (dříve "Proměnné", "Globální dynamizace", "Tabulka alarmů") a dále jeden nebo více vizuálních návrhů (dříve "Displeje", "Zvuky", "Obrázky"). Celý projekt se na rozdíl od systému záložek z předchozí verze definuje v jediném stromu, který obsahuje jednotlivé části monitorovacího projektu v oddělených větvích.

Datová část monitorovacího projektu

Strom editoru projektů v návrhovém režimu

V datové části se definuje seznam komunikačních cest, protokolů, modulů a technologických proměnných. Oproti minulé verzi zde přibyla úroveň protokolů, která by měla zajišťovat komunikaci přes stejné komunikační rozhraní se stejným zařízením, ale s odlišným přenosovým protokolem (například měřič tepla připojen přes rozhraní RS232 přímou linkou, nebo přes dvojici převodníků Alfa485).

Odlišně se definují alarmy a historické trendy jednotlivých technologických proměnných. Každá proměnná má kromě základních vlastností známých z předchozí verze, jako například jméno, popis, typ, tok dat, i další vlastnosti mezi něž patří například: meze pro nastavení hodnoty, koeficienty pro přepočet hodnoty, formát výpisu proměnné a jednotka, parametry alarmu a parametry trendu. V datovém projektu tedy není seznam alarmů a trendový modul tak jako v předchozích verzích, ale trendy i alarmy se definují přímo u každé proměnné.

Globální modul

Datová část monitorovacího projektu také obsahuje tzv. globální modul. Pomocí globálního modulu můžeme definovat proměnné, jejichž hodnota je určená výrazem složeným z hodnot jiných technologických proměnných. Proměnnou v takovémto globálním modulu je možné trendovat, případně na základě její hodnoty generovat alarm.

Globální modul tak nahrazuje globální tabulku alarmů v případě, že alarmní podmínka obsahuje složitější výraz, případně výraz složený z několika technologických proměnných. Stejně tak proměnná globálního modulu nahrazuje trendový kanál v případech, kdy bylo potřeba zadat trendovaný výraz.

Styly alarmů

Pro jednodušší a především přehlednější generování alarmů byl do monitorovacího systému doplněn seznam stylů, a každý alarm generovaný v systému pak může mít přiřazen některý z nadefinovaných stylů. Změnou stylu pak lze globálně ovlivnit chování celé skupiny alarmů, jimž je daný styl přiřazen.

Dynamizace alarmů

Novinkou je dynamizace při vzniku či zániku alarmu. Tato dynamizace umožňuje na některé alarmní stavy, definované příslušným filtrem, provádět různé akce. Příkladem je odeslání SMS zprávy či E-mailu z datového serveru dle příslušného filtru.

Rovněž je tato dynamizace k dispozici i ve vizuální části projektu (viz níže). Zde se využije například pro spuštění již známé sirény při vzniku alarmu. Novinkou je pak zvoneček a vlaječka s textem vzniklého či zaniklého alarmu v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows.

Vizuální část monitorovacího projektu

Monitorovací projekt může obsahovat i několik vizuálních návrhů (v dolní části předchozího obrázku - "Default"). Typicky je však součástí monitorovacího projektu vizuální návrh pouze jeden. Vizuální návrh obsahuje v prvé řadě technologické displeje zobrazující danou technologii v přehledných schématech. Dále pak může vizuální návrh obsahovat seznam zvuků a obrázků, případně dynamizace, které se vykonávají na každém připojeném klientovi.

Nově je implementována automatická navigace dispečera po technologických displejích. Displeje mohou být organizovány ve stromu s nastavitelnými vlastnostmi procházení. Odpadá tak nutnost navigačních tlačítek ve všech technologických displejích.

Editace displejů

vd_displ

Editace displejů se provádí podobně jako doposud, ve vizuálním návrhu displeje. Editace parametrů jednotlivých grafických objektů se provádí v "Editoru vlastností" podobně jako editace parametrů cest, protokolů, modulů a proměnných. V "Editoru vlastností" jsou při editaci současně zobrazeny i dynamizace daného objektu.

V editoru jsou implementovány zkušenosti a požadavky vývojářů z předešlých verzí a výrazně tak usnadňuje a zpříjemňuje vytváření technologických displejů a celého projektu.

Mimo jiných vymožeností jsou k dispozici např. tyto:

nové zarovnávací funkce objektů
editace textů přímo v obrázku
výběr entit stejného typu
lupa - zvětšení či zmenšení upravovaného displeje
kopírování dynamizací
nové entity a vlastnosti entit
stíny u textů
3D objekty
3D potrubí
3D vzduchotechniky
předdefinované dynamizované knihovní bloky
a mnohé další

Editace dynamizací se provádí stejně jako editace parametrů grafického objektu V "Editoru vlastností". Dynamizace jsou rozděleny do tří oblastí stejně jako tomu bylo doposud, a to na dynamizace vlastností, dynamizace animační a dynamizace na akci myší. Seznam všech tří typů dynamizací je viditelný celý najednou v přehledném stromu. V případě dynamizací typu Floating Menu a Value Table jsou současně ve stromu dynamizací zobrazeny i všechny řádky menu nebo tabulky.

Obrázky, Zvuky

V každém vizuálním projektu je k dispozici seznam obrázků a zvuků. Tyto jsou uloženy v příslušných adresářích projektu a jsou k dispozici při kreslení technologických displejů, v dynamizacích i vizuálních dynamizacích.

Vizuální dynamizace

Z důvodu rozdělení datové a vizualizační části vznikla nutnost rozdělit i "Globální dynamizace". Datové dynamizace je možné definovat v datovém projektu u příslušných modulů. Provádějí se na serveru nezávisle na uživatelském rozhraní a nemohou spolupracovat s uživatelem.

Ve vizuálním projektu jsou proto k dispozici "Vizuální dynamizace". Provádějí se v rámci uživatelského rozhraní na každém síťovém pracovišti, každému klientovi. Jsou to například dynamizace na příchod alarmu (přehrávání zvuku, zobrazení alarmu), na stisknutí klávesy, správy Windows, atp.

Dynamizaci nebo její část (podmínka nebo akce odděleně) lze kopírovat nebo přesouvat ve vizuálních dynamizacích i v displeji v rámci jednoho grafického objektu, tak i mezi různými grafickými objekty.

3D Objekty

vd_3denta

V části kreslení technologických displejů byly přidána možnost vyváření potrubí, vzduchotechnik a 3D objektů. Při kreslení potrubí  a vzduchotechnik uživatelé ocení automatické napojování jednotlivých částí potrubí na sebe apod. Stejně tak se, při následné editaci a malém posunu některé části potrubí nebo vzduchotechniky, automaticky posunou i další již napojené další části potrubí resp. VZT.

Do systémových knihoven byly doplněny nové 3D bloky doplňující grafiku potrubí a vzduchotechnik.